• Sinh Viên
 • 35.000
 • Dung Lượng: 500M [SSD]
 • Băng Thông: Unlimited
 • Sub Domain: 10
 • Email: 10
 • FTP: Unlimited
 • Database: 1
 • Addon Domain: 0
 • Park Domain: 3
 • Cá Nhân
 • 70.000
 • Dung Lượng: 1.5G [SSD]
 • Băng Thông: Unlimited
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP: Unlimited
 • Database: 1
 • Addon Domain: 0
 • Park Domain: Unlimited
 • Chuyên Nghiệp
 • 140.000
 • Dung Lượng: 3G [SSD]
 • Băng Thông: Unlimited
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP: Unlimited
 • Database: 5
 • Addon Domain: 2
 • Park Domain: Unlimited
 • Doanh Nghiệp
 • 300.000
 • Dung Lượng: 7G [SSD]
 • Băng Thông: Unlimited
 • Sub Domain: Unlimited
 • Email: Unlimited
 • FTP: Unlimited
 • Database: 5
 • Addon Domain: 2
 • Park Domain: Unlimited