TÊN MIỀN THƯƠNG HIỆU

Bằng việc đăng ký tên miền thương hiệu tại Bignet Solutions


.com
250.000đ
.net
250.000đ
.vn
780.000đ
.com.vn
680.000đ

Đăng ký bảo vệ thương hiệu

Thương hiệu trên Internet cho phép doanh nghiệp giải phóng toàn bộ tiềm năng phát triển.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Bảng giá tên miền theo quy định Việt Nam và Quốc tế

Tên miền Lệ phí đăng ký (*) Không chịu thuế (1) Phí duy trì (*)Không chịu thuế (2) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Chưa bao gồm vat 10% (3) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Chưa bao gồm vat 10% (4) Tổng số tiền năm đầu (1 + 2 + 3) + 3 * 10% Tổng số tiền năm tiếp theo / năm (2 + 4) + 4 * 10%
.vn

200,000đ 350,000đ 200,000đ 100,000đ 770,000đ
660,000đ
460,000đ
.com.vn

200,000đ 250,000đ 200,000đ 100,000đ 670,000đ
560,000đ
360,000đ
.edu.vn

120,000đ 150,000đ 200,000đ 100,000đ 490,000đ
380,000đ
260,000đ
.org.vn 120,000đ 150,000đ 200,000đ 100,000đ 490,000đ 260,000đ
.net.vn 200,000đ 250,000đ 200,000đ 100,000đ 670,000đ 360,000đ
.name.vn 30,000đ 18,000đ 20,000đ 20,000đ 82,000đ 40,000đ
.gov.vn 120,000đ 150,000đ 200,000đ 100,000đ 490,000đ 260,000đ
.info.vn 120,000đ 150,000đ 200,000đ 100,000đ 490,000đ 260,000đ
.pro.vn 120,000đ 150,000đ 200,000đ 100,000đ 490,000đ 260,000đ
.biz.vn 200,000đ 250,000đ 200,000đ 100,000đ 670,000đ 360,000đ
.vn có 1 ký tự ?
200,000đ 40,000,000đ 200,000đ 100,000đ 40,420,000đ 40,110,000đ
.vn có 2 ký tự ?
200,000đ 10,000,000đ 200,000đ 100,000đ 10,420,000đ 10,110,000đ
Tên miền Tiếng Việt ?
Miễn phí 20,000đ 20,000đ 20,000đ 42,000đ 42,000đ
Tên miền theo địa lý ?
120,000đ 150,000đ 200,000đ 100,000đ 490,000đ 260,000đ